על אחריות דירקטורים ונושאי משרה בראי חוק חדלות פירעון


08 Jun

דווקא בעת הזו – דעו חובותיכם כבעלי תפקיד בחברה. בצל משבר קורונה הגדול שפקד ועדיין פוקד אותנו, כמה מילים חשובות עליכם, בעלי החברות והמעסיקים 

הידעתם? אם ניהלתם עסק ולא נקטתם בפעולות נדרשות, אתם יכולים להיחשב כמי שגרם לחברה להיות חדלת פירעון, ואף עלולים להיתקל במקרים לא מעטים בהם יפתחו נגדכם הליכי פשיטת רגל, רק בשל היותכם בעלי מניות בחברה ו/או דירקטורים ו/או מנהלים.

מנכ"ל וכן כל נושא משרה בכירה בחברה חב חובת זהירות, אמון ואף חובה מקצועית כלפי החברה. חובות אלו הן מוחלטות, והחברה אינה רשאית לפטור בעל תפקיד מהן, לבטחו או לשפותו, אלא בתנאים הקבועים בחוק 

חובות אלו הן מוחלטות, והחברה אינה רשאית לפטור בעל תפקיד מהן, לבטחו או לשפותו, אלא בתנאים הקבועים בחוק. חלק ח' לחוק קובע הוראות לעניין אחריות נושאי משרה בתאגיד שנמצא בחדלות פירעון, אך טרם החל בהליכים פורמליים. החידוש העיקרי בנושא זה הוא הקביעה, כי על דירקטורים בתאגיד שנמצא בחדלות פירעון, לנקוט אמצעים סבירים לצמצום היקפה של חדלות הפירעון. הוראה זו כוללת את אחד החידושים העיקריים בהצעת החוק, הנוגעים למערך התמריצים של נושאי משרה בתאגיד הנמצא בקשיים כלכליים. 

סעיף 288 לחוק קובע כי "ידע דירקטור או מנהל כללי, או היה עליו לדעת כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון, ולא נקט אמצעים סבירים לצמצום היקפה, רשאי בית המשפט לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים לגבי התאגיד, להורות כי דירקטור יישא באחריות לנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלו". 

לעניין סעיף זה, חזקה כי דירקטור נקט אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, אם נקט אמצעים להערכת מצבו הכלכלי של התאגיד ופעל כדי שהתאגיד ינקוט אחד האמצעים כמפורט להלן:
1. קבלת שירותים מקצועיים מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים לרבות עו"ד ורו"ח.
2. ניהול משא ומתן עם נושי התאגיד כדי להגיע עמם להסדר חוב.
3. פתיחה בהליכי חדלות פירעון.

בכל אחת מהפעולות הנ"ל הנכם זקוקים לעו"ד הבקיא בתחום, לצרך ביצוע אחת או יותר מן הפעולות. למשרדנו הכלים ובקיאות בתחום בעקבות שנים רבות של עבודה וניסיון. אם הגעתם לצומת קבלת החלטות כזו, צרו קשר עם משרדנו.

www.obiter.co.il/כסף-וחדלות פירעון/24235

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.